Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Gdy mówią mi" Anna Maria Jopek

Перевод на: EN

Gdy mowią mi, że cały świat za chwile się zawali
A jego zmierzch dotyczy także mnie,
Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie, że nie.

Gdy mówią mi gazety o kolejnej wielkiej fali,
Przed którą już nam się schronić nie ma gdzie,
Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie.

Pamięć podaje mi spis cudów, dla których chcę żyć:

Cisza, kiedy minie burza, zapach nocy na twej skórze wciąż przecież są.
Pojedyńtcza żaba w trawie, która dziwi się Wisławie - to jest mój schron, to mój schron.

Gdy mówia, że co ważne dla mnie istnieć nie ma prawa
I aby żyć muszę dostosować sie,
Ja wierzyć chcę że jeszcze nie.

Pamięć podaje mi spis cudów, dla których chcę żyć:

Kropla światła w butli wina, pierwsze słowa mego syna wciąż przecież są.
Te miliony gwiazd na niebie i kolekcja mych torebek - to jest mój schron.

To jest moje niebo ledwie ponad ziemią,
Moje przejaśnienia wśród burz.

To jest moje niebo, nie chcę mieć innego,
Blisko mi do niego - tuż, tuż.

Tuż, tuż, tuż ...

When they tell me that the whole world is going to collapse
And its dusk does also concern me,
I want to believe that it doesn't yet, not yet.

When newspapers tell me about the next tremendous wave,
From which we cannot seek no more shelter anywhere,
I'd like to believe that, that not yet.

My memory gives me a list of wonders for which I'd like to live:

Silence, when the tempest is over, the fragrance of the night on your skin – they're still there after all.
A single frog in the grass that makes Wislawa flabbergasted – this is my shelter, this is my shelter.

When they tell that what is important for me has no right to be there
And that I have to adjust myself in order to live,
I'd like to believe that not yet.

My memory gives me a list of wonders for which I'd like to live:

A drop of light in a wine bottle, the first words of my son still are there though.
These millions of stars in the sky and the collection of my handbags – this is my shelter.

This is my heaven just above the earth,
My breaks in the middle of thunderstorms.

This is my heaven, I don't want another one,
It's close to me – almost here.

Almost here...