Kurdish Folk "Hoy Hoy Memo" lyrics

Translation to: EN

hoy hoy hoy memo
mem ebasî ebasî
jahro dilo memo
mem ebasî, ebasî

hoy hoy hoy memo
kurtekî ser kirasî
jahro dilo memo
kurtekî ser kirasî

hoy hoy hoy memo
mem em te ji diyarbekir
jahro dilo memo
mem em te ji diyarbekir

hoy hoy hoy memo
wi ani barek şekir
jahro dilo memo
wi ani barek şekir

hoy hoy hoy memo
tîrê cerge du kerkir
jahro dilo memo
tîrê cerge du kerkir

hoy hoy hoy memo
hespê memê min boz e
jahro dilo memo
hespê memê min boz e

hoy hoy hoy memo
meydanê dike toz e
jahro dilo memo
meydanê dike toz e

hoy hoy hoy memo
sefer dayikê pîroz e
jahro dilo memo
sefer dayikê pîroz e

Oh oh oh Memo
Mem the lion, the lion
Memo my poor heart
Mem the lion, the lion

Oh oh oh Memo
Like a cloak over a dress
Memo my poor heart
Like a cloak over a dress

Oh oh oh Memo
Mem is from Diyarbakir
Memo my poor heart
Mem is from Diyarbakir

Oh oh oh Memo
He brought sugar
Memo my poor heart
He brought sugar

Oh oh oh Memo
----
Memo my poor heart
-----

Oh oh oh Memo
Mem's horse is strong
Memo my poor heart
Mem's horse is strong

Oh oh oh Memo
Walking through the dirt
Memo my poor heart
Walking through the dirt

Oh oh oh Memo
Congratulations on your mother's travels
Memo my poor heart
Congratulations on your mother's travels