Lilit Hovhannisyan "Ես եմ հորինել" paroles

Traduction vers: EN EL

Աչքերումս ծով արցունք ու ցավ, սերը իմ մոխիր դարձավ,
Վերացավ, մութ է մութ է իմ սրտում:
Ամեն ինչ այքան արագ անցավ, խիղճդ ու՞ր անհետացավ,
Ձայնը իմ դու մի՞թե, մի՞թե չես լսում,
Ես հիմա դողում եմ ու մրսում:

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Իմ սերը ես եմ, ես եմ հորինել,
Դու ինձ երբեք էլ չես սիրել:
Քեզ երանի չիմանայի ու քո կողքին չմնայի՝
Սեր խնդրելով օր ու գիշեր,
Էլ չեմ ուզում անունդ հիշել:

Քեզ համար գտիր ուրիշ մեկին, քեզ ներել եմ, ի՛մ անգին,
Տե՛ս, արդեն էլ չեմ լացում, չեմ հառաչում:
Չգիտեմ, թե ի՞նչ կա քո մտքին, բայց քո սառնասիրտ հոգին
Ինձ օտար է, քեզ հիմա չեմ ճանաչում,
Ինձ ստում ես ու չես ամաչում:

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Իմ սերը ես եմ, ես եմ հորինել,
Դու ինձ երբեք էլ չես սիրել:
Քեզ երանի չիմանայի ու քո կողքին չմնայի՝
Սեր խնդրելով օր ու գիշեր,
Էլ չեմ ուզում անունդ հիշել:

Իմ սերը ես եմ, ես եմ հորինել,
Դու ինձ երբեք էլ չես սիրել:
Քեզ երանի չիմանայի ու քո կողքին չմնայի՝
Սեր խնդրելով օր ու գիշեր,
Էլ չեմ ուզում անունդ հիշել.

Իմ սերը ես եմ, ես եմ հորինել,
Դու ինձ երբեք էլ չես սիրել:
Քեզ երանի չիմանայի ու քո կողքին չմնայի՝
Սեր խնդրելով օր ու գիշեր,
Էլ չեմ ուզում անունդ հիշել.

In my eyes an ocean of tears and sorrow, my love became rotten
It disappeared and now it's dark, it's dark inside my heart
Everything passed so fast, where did your pity disappear to?
I'm speaking, don't pretend you do not hear me
I'm leaving and I'm freezing

[CHORUS]
My love, I made it up, I made it up
You never even loved me
I wish I didn't know you or stayed by your side
Asking for your love every day and every night
I don't want to remember your name anymore

Find yourself someone else, I have forgiven you, my love
See, I don't cry anymore, I don't sigh anymore
I don't know what is on your mind, but your cold hearted soul
It is strange, I don't recognize you anymore
You lie to me and you are not embarrassed

[CHORUS]
My love, I made it up, I made it up
You never even loved me
I wish I didn't know you or stayed by your side
Asking for your love every day and every night
I don't want to remember your name anymore

My love, I made it up, I made it up
You never even loved me
I wish I didn't know you or stayed by your side
Asking for your love every day and every night
I don't want to remember your name anymore

My love, I made it up, I made it up
You never even loved me
I wish I didn't know you or stayed by your side
Asking for your love every day and every night
I don't want to remember your name anymore