Lilit Hovhannisyan "Requiem" paroles

Traduction vers: EN FR

Ահա, լսիր դու ռեքվիեմը իմ սիրո,
Վերքերը իմ, մեղքերը քո ես չեմ կարող թվել:
Էլ սեր չկա, լռիր, էլ պետք չէ երդվել,
Ես հետ կգամ քեզ մոտ միայն թե էլ (միայն թե էլ)

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Էլ ինձ հանկարծ ցավ չտաս,
Չէ, քեզ ներելով ես ինձ խաբում եմ,
Խավարի մեջ խարխափում եմ:
Էլ ինձ հանկարծ մոտ չգաս,
Սեր չկա, ես առանց սեր մեռնում եմ,
Բայց հիմա վերադառնում եմ հետ:

Ահա ունեմ մահվան կնիքը մեր սիրո,
Երկու անծանոթի պես օտար ենք` դու ու ես:
Դու երկնքում քո դատաստանը կտեսնես,
Իսկ ես ներում եմ, բայց խնդրում եմ քեզ (խնդրում եմ քեզ)

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Էլ ինձ հանկարծ ցավ չտաս,
Չէ, քեզ ներելով ես ինձ խաբում եմ,
Խավարի մեջ խարխափում եմ:
Էլ ինձ հանկարծ մոտ չգաս,
Սեր չկա, ես առանց սեր մեռնում եմ,
Բայց հիմա վերադառնում եմ:

Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Էլ ինձ հանկարծ ցավ չտաս,
Չէ, քեզ ներելով ես ինձ խաբում եմ,
Խավարի մեջ խարխափում եմ:
Էլ ինձ հանկարծ մոտ չգաս,
Սեր չկա, ես առանց սեր մեռնում եմ,
Բայց հիմա վերադառնում եմ:

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Էլ ինձ հանկարծ ցավ չտաս,
Չէ, քեզ ներելով ես ինձ խաբում եմ,
Խավարի մեջ խարխափում եմ:
Էլ ինձ հանկարծ մոտ չգաս,
Սեր չկա, ես առանց սեր մեռնում եմ,
Բայց հիմա վերադառնում եմ հետ...

Here, listen to the requiem of my love,
I can't count my wounds and your sins
There is no love, shhh, don't swear
I will return only if, only if

Only if you don't hurt me anymore
No, I lie to myself and forgive you
I feel like I try to find you in the dark
Don't come again
There is no love, I am dying without love
And I'm coming back

Here I have the proof of the death of our love
We are like strangers
You will get you punishment up in the sky
I will forgive but I beg you

Beg you don't hurt me anymore
No, I lie to myself and forgive you
I feel like I try to find you in the dark
Don't come again
There is no love, I am dying without love
And I'm coming back