Lilit Hovhannisyan "Gnchu (Գնչու)" paroles

Traduction vers: EN RU

Երբեք էլ չեմ ասի երբեք.
Սրտիս վրա դրել էի մի մեծ կողպեք,
Իսկ հիմա կյանքս առանց քեզ
Չարժե անգամ մի քոռ կոպեկ:

Գնչուհի քո մայրը մի անգամ գուշակեց ճակատագիրս,
Նա ասաց՝ հեռու ման չգամ, բախտս դու ես, իմ կողքին ես:
Գնչուհի քո մայրը մի օր գուշակեց ճակատագիրս,
Բայց ինչու՞ չասաց նա ինձ, որ դու անսիրտ ու անհոգի ես:

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Մայրդ, որ գիտի, գիտի, գիտի թե դու ով ես,
Ա՜խր, նա պիտի, պիտի, պիտի ինձնից հետ պահեր քեզ:
Իմ սիրած տղան գնչու է,
Ու չեմ հասկանում՝ ինչու՞ է սիրտը իմ նրան ընտրել,
Ձեռքն է իմ այսօր խնդրել:
Նա նա նեյ, նա նա նա նեյնա,
Նա նա նեյ, նա նա նա նեյնա...

Աղջիկներ, այ այն փողոցով, տեսեք, նա էլի գալիս է,
Չթողնեք միայն երկուսով մնալ, սիրտը իմ լալիս է:
Աղջիկներ, այ այն փողոցով, տեսեք, նա էլի գալիս է,
Չթողնեք մնանք երկուսով, ա՜խ, իմ խեղճ հոգին լալիս է:

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Մայրդ, որ գիտի, գիտի, գիտի թե դու ով ես,
Ա՜խր, նա պիտի, պիտի, պիտի ինձնից հետ պահեր քեզ:
Իմ սիրած տղան գնչու է
Ու չեմ հասկանում՝ ինչու՞ է սիրտը իմ նրան ընտրել,
Ձեռքն է իմ այսօր խնդրել:
Նա նա նեյ, նա նա նա նեյնա,
Նա նա նեյ, նա նա նա նեյնա....

Գողացել ինձ փախցրել է նա,
Աշխարհից ինձ թաքցրել է նա,
Հետո թողել հեռացել է,
(Հետո թողել հեռացել է)
Իբր ինձնից նեղացել է նա:

Իսկ հիմա բոլորս միասին.

Գողացել ինձ փախցրել է,
(Գողացել քեզ փախցրել է)
Աշխարհից ինձ թաքցրել է,
(Աշխարհից քեզ թաքցրել է)
Հետո թողել հեռացել է,
(Հետո թողել հեռացել է)
Իբր ինձնից նեղացել է,
(Իբր քեզնից նեղացել է):

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Մայրդ, որ գիտի, գիտի, գիտի թե դու ով ես,
Ա՜խր, նա պիտի, պիտի, պիտի ինձնից հետ պահեր քեզ:
Ա՜խ, իմ սիրած տղան գնչու է
Ու չեմ հասկանում՝ ինչու՞ է սիրտը իմ նրան ընտրել,
Ձեռքն է իմ այսօր խնդրել:

Իմ սիրած տղան գնչու է
Ու չեմ հասկանում՝ ինչու՞ է սիրտը իմ նրան ընտրել,
Ձեռքն է իմ այսօր խնդրել:
Նա նա նեյ, նա նա նա նեյնա,
Նա նա նեյ, նա նա նա նեյնա...

Never say never
I put a lock on my heart
and now my life without you
is not even worth a penny

Gypsy, your mother once predicted my fate
she said you were lucky by my side but you walked away
Gypsy, your mother once predicted my fate
but why did she not tell me how heartless and cold you are

(chorus)
Your mother knows, she knows, knows exactly what you are
In her irritation she will keep me by your side
This gypsy guy is the one
I don't understand why my heart chose him
and asked for his hand today
Na na ney, na na na neyna,
Na na ney, na na na neyna...

Girls, he's coming down the street, watch out, he's coming
left me standing here alone, my heart cries
girls, he's coming down the street, watch out, he's coming
let us stay together, oh, cry for my poor soul

(chorus)
Your mother knows, she knows, knows exactly what you are
In her irritation she will keep me by your side
This gypsy guy is the one
I don't understand why my heart chose him
and asked for his hand today
Na na ney, na na na neyna,
Na na ney, na na na neyna...

I'm stolen, he kidnapped me
he hid me from the world
then left, he left
(then he left)
as if I repulsed him

And now, all together

I'm stolen, he kidnapped me
(I'm stolen, he kidnapped me)
he hid me from the world
(he hid me from the world)
then left, he left
(then he left)
as if I repulsed him
(as if I repulsed him)

(chorus)
Your mother knows, she knows, knows exactly what you are
In her irritation she will keep me by your side
This gypsy guy is the one
I don't understand why my heart chose him
and asked for his hand today

This gypsy guy is the one
I don't understand why my heart chose him
and asked for his hand today
Na na ney, na na na neyna,
Na na ney, na na na neyna...