Mahabharat (Official soundtrack) "Drona Acharya" lyrics

Dham dheem tanuhu
sasharam dhanuhu
shishyotamaha charjunaha
gyanavridham tapovridham
tam vande dronamacharyam
tam vande dronamacharyam