Mahabharat (Official soundtrack) "Karna theme" lyrics

Translation to: EN RU UK

Suryaputra Karnah Karnah
Parshuram Shishyaha Karnah...
Suto va sut Putro vayo
Vakova Bhavamyaham..
Daiva yettam kule janm
Madayettam tu Paurusham
Paurusham Paurusham.