Mahabharat (Official soundtrack) "Abhimanyu Theme" lyrics

Translation to: EN RU

Dijyavishve gunasmita pandvesuchyeguna
Abhimanyu giletasva krischndw gunsanchya
Dhananjaysy rupen vidhyamey shrutenach
Vinya sahdevsya shatruso laghurasya
Abhimanyu abhimanyu abhimanyu.