Sylwia Grzeszczak "Leć" lírica

Traducción al: EN BE HR FR RU

Prowadzeni satelitą
Pełną aktualnych map
Ciągle nie widzimy celu
Ciemno mimo tylu lamp
Leć na pomoc

Leć - na skrzydłach nie tak młodych, zmęczonych z lekka
Leć - powietrze tnij jak nożem, wołany przez nas
Leć - potrzebny jeszcze bardziej niż kiedykolwiek
Leć - na moim siądź ramieniu i mów co robić mam

Zerwij swój kamienny ubiór
I z kolumny wzbij się, leć, leć, leciutko

Leć - czekamy na natchnienie, jak kartki puste
Leć - i przelej dobre słowo na dłonie ludzkie
Wstań i leć - jak rycerz w pełnej zbroi bądź
Niepokonany, wstań i leć, na skrzydłach nieś
Bądź tu i strzeż ramieniem silnym

To twój głos - może zatrzymać zło i w porę krzyknąć "stop"

Anielski głos - przez noc tak ciemną
Przeprowadzi jak za dłoń, przeprowadzi jak za dłoń

We're led by a satellite , full of actual maps
we still don't see our destination
it's dark despite so many lamps
fly to help

fly - on wings not so young, tired a little
fly - cut the air like with a knife, we're calling for you
fly - you're needed more then ever
fly - sit on my shoulder and tell me what to do next

break of from your stone attire
and take off from a column, fly, soflty

fly - we're waiting for an epiphony, like empty cards
fly - and transfer the good word onto people's hands
get up and fly - be as a night in his full armour
unbeatable, get up ang go, and carry on your wings
Be here and guard with your strenght

this is your voice - it can stop evil and just in time it can yell "stop"

angelic voice - through a night so dark
it will lead though as if by the hand, it will lead through by the hand