Rashid Behbudov "Bu Gün Ayın Üçüdür" lyrics

Bu Gün Ayın Üçüdür

Bugün ayın üçüdür de gülüm nanay ay narinay x2Girmə bostan içidir yar girmə bostan içidir x2Dodaqların xam şəkər x2He-e-ey…Dilin badam içidir yar dilin badam içidir x2Qız belin incədir ay incəLəblərin qönçədir ay qönçə...Qız belin incədir incəLəblərin qönçədir, qönçəQız belin incədir incəLəblərin qönçədir, qönçə

Dam üstədir damımız de gülüm nanay ay narinay x2Qoşadır eyvanımız yar qoşadır eyvanımız x2Sən ordan çıx mən burdan x2He-e-ey…Kor olsun düşmanımız yar kor olsun düşmanımızQız belin incədir ay incəLəblərin qönçədir ay qönçəQız belin incədir incəLəblərin qönçədir, qönçə....Qız belin incədir ay incəLəblərin qönçədir, ay, qönçəQız belin incədir incəLəblərin qönçədir, qönçə

Araxçının məndədir,De, gülüm, nanay ay narinay (x2)Sərmişəm çəməndədir,Yar sərmişəm çəməndədir (x2)

Dünya gözələ dönsə,Dünya gözələ dönsə,Mənim gözüm səndədirYar, mənim gözüm səndədirMənim gözüm səndədirYar, mənim gözüm səndədir

Qız belin incədir, ay, incəLəblərin qönçədir, ay, qönçəQız belincədir, incdəLəblərin qönçədir, qönçəYar!

Today Is the Third Day of the Month

Our house is a story up on another story, tell my dear nanay ay narinaywe have double balconies, my darling we have double balconiesyou peep through the other side, I'll peep from herehey hey hey hey .....to hell with our enemy, my darling to hell with our enemy

girl your waist is narrow oh narrowyour lips are like buds oh budsgirl your waist is narrow oh narrowyour lips are like buds oh buds

Here one can find the English lyrics of the song Bu Gün Ayın Üçüdür by Rashid Behbudov. Or Bu Gün Ayın Üçüdür poem lyrics. Rashid Behbudov Bu Gün Ayın Üçüdür text in English. Also can be known by title Bu Gun Ayin Ucudur (Rashid Behbudov) text. This page also contains a translation, and Bu Gun Ayin Ucudur meaning.