Macaco "Corren" letra

Traducción al:enes

Corren

És tard, no sé quina hora ésperò és fosc fa estona.És fàcil veure que no hi etsni un paper, ja poc importa.

Poso els peus a terra, vull caminar,necessito despertar en un dia radiantEncara em queda temps per descobrirtot allò que m’he amagat i que no m’he volgut dir.

Corrren, corren pels carrers correnparaules que no s’esborren,imatges que no se’n van.

i ploren, ploren pels carrers plorencom gotes d’aigua s’enyorenaquells que ja no es veuran.

Macaco:Difícil descobrir qui sóc avuiuna gota em cau mentres una altra em treu la set

plou i fa sol alhora tum bala bala tum bala balaque m’apuntava a la meva, jo mateix em disparavaraig de llum, il·lumina’m, treu-me el fumuna revolució dins meu que seudiexo i es transforma

no, no,no,no,no,no s’esborrenem conformo amb mirar-memirar-me d’endins cap enfora

On puc anar-te a buscar?Nena, no és broma,hauria d’haver estat diferentperò en un moment s’han tancat les portes

Poso els peus a terra vull caminarnecessito despertar en un dia radiantencara em queda temps per descobrirtot allò que t’he amagati que no t’he volgut dir…

corren…ploren…

They're Running

It's late, I don't know what time it is, But it's been dark for some time. It's easy to see that you aren't here, nor is there anything of import. I put my feet to the ground, I want to walk, I need to wake up in a radiant day. There's still time for me to discover Everything that I've hidden and that I haven't wanted to say.

They're running, running through the streets, running Words that won't erase, images that won't go away. And they're crying, crying in the streets, crying Like drops of water they miss it, what they now can't see.

Difficult to discover who I am today. A drop falls on me while another removes my thirst. It rains and it's sunny at the same time Tomb, bullet, bullet Tomb, bullet, that I agree, was my own And I, the very same, shot myself. Ray of light, illuminate me, remove the smoke. A revolution inside of me, I persuade it and it transforms It doesn't erase, I settle in to look at myself, Look at myself from the inside out.

Where can I go to find you? Girl, it's no joke... It would've had to be different, but, in a moment, they closed the doors. I put my feet to the ground, I want to walk I need to wake up in a radiant day. There's still time for me to discover Everything that I've hidden and that I haven't wanted to say.

They're running, running through the streets, running Words that won't erase, images that won't go away. And they're crying, crying in the streets, crying Like drops of water they miss it, what they now can't see.

Corren

Es tarde, no sé qué hora es, Pero hace rato que está oscuro. Es fácil ver que no estás, Ni un papel, ya poco importa. Pongo los pies en el suelo, quiero andar, Necesito despertarme en un día radiante. Todavía me queda tiempo de descubrir Todo lo que me he escondido y no he querido decirme.

Corren, corren por las calles, corren Palabras que no se borran, imágenes que no se van Y lloran, lloran por las calles, lloran Como gotas de agua se añoran, los que ya no se verán

Difícil descubrir quién soy hoy. Me cae una gota mientras otra me quita la sed. Llueve y hace Sol a la vez Gira la bala bala Gira la bala que me apuntaba, era la mía Y yo mismo me disparaba. Rayo de luz ilumíname, quítame el humo. Hay una revolución dentro de mí, la seduzco y se transforma No se borran, me conformo con mirarme Mirarme de dentro hacia fuera

¿Dónde puedo ir a buscarte? Nena no es broma... Tendría que haber sido diferente pero en un momento se han cerrado las puertas. Pongo los pies en el suelo, quiero andar Necesito despertarme en un día radiante Todavía me queda tiempo de descubrir Todo lo que he escondido y que no he querido decirte

Corren, corren por las calles, corren Palabras que no se borran, imágenes que no se van Y lloran, lloran por las calles, lloran Como gotas de agua se añoran, los que ya no se verán

Aquí se puede encontrar la letra español de la canción Corren de Macaco. O la letra del poema Corren. Macaco Corren texto en español. Esta página también contiene una traducción, y qué quiere decir Corren. Que significa Corren.