Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

25Band "Khatereha" lírica

تو هستی تو رویام تو هستی تو قلبم
ولی رفتی و ندیدی حال خرابم

توی این دنیا توی این عالم
زندگی بی تو برام معنا نداره

همه اون عشق و محبت
حس این دل پاك من
چرا زیر سایه یك شب
عشقمون از یادت رفت

گله دارم از تو خدایا
چرا شد عشق از ما جدا
شب و روز از دوریش بسوزم

تن من دیگه نایی نداره با زندگی كاری نداره
من با اشك شب و و روزواسه
برگشتنت دست به دامن خدام

میبینم من که انگار توی قلبت نیست احساس
نمیخوای كه برگردی پیشم

همه اون عشق و محبت
حس این دل پاك من
چرا زیر سایه یك شب
عشقمون از یادت رفت

گله دارم از تو خدایا
چرا شد عشق از ما جدا
شب و روز از دوریش بسوزم

چرا باید الان باشی تو تو خاطره ها
چرا سهممون از عشق فقط فاصله هاس

همه پیش عشقشونن و من چی هان
باید از عشق بخونم و سختی هاش

وقت رفتنت گفتم باشی بدون من خوش
دروغه كه نگم زندگیم میدون جنگ شد

اشتباهه جداییمون اینو منم دارم میگم
باید فهمیده باشی که قصد كلماتم چیه

شاید مه زده كه من وتو گم شدیم شاید
فاصله زیاده و تو دور شدی باید

اینو بدونی که هنوزم عشقم تویی
تو به سادگی رفتی ولی من امشب طوری

تو رویام كه فردا برمیگردی
اگه نیای شاید باید رگ بدم تیغ

پس برگرد كه هنوزم در به درتم
میخوام مثل قدیما بذاری سر به سر من

همه اون عشق و محبت حس این دل پاك من
چرا زیر سایه یك شب عشقمون از یادت رفت

گله دارم از تو خدایا
چرا شد عشق از ما جدا
شب و روز از دوریش بسوزم