25Band "Khatereha" lyrics

Khatereha

تو هستی تو رویام تو هستی تو قلبمولی رفتی و ندیدی حال خرابم

توی این دنیا توی این عالمزندگی بی تو برام معنا نداره

همه اون عشق و محبتحس این دل پاك منچرا زیر سایه یك شبعشقمون از یادت رفت

گله دارم از تو خدایاچرا شد عشق از ما جداشب و روز از دوریش بسوزم

تن من دیگه نایی نداره با زندگی كاری ندارهمن با اشك شب و و روزواسهبرگشتنت دست به دامن خدام

میبینم من که انگار توی قلبت نیست احساسنمیخوای كه برگردی پیشم

همه اون عشق و محبتحس این دل پاك منچرا زیر سایه یك شبعشقمون از یادت رفت

گله دارم از تو خدایاچرا شد عشق از ما جداشب و روز از دوریش بسوزم

چرا باید الان باشی تو تو خاطره هاچرا سهممون از عشق فقط فاصله هاس

همه پیش عشقشونن و من چی هانباید از عشق بخونم و سختی هاش

وقت رفتنت گفتم باشی بدون من خوشدروغه كه نگم زندگیم میدون جنگ شد

اشتباهه جداییمون اینو منم دارم میگمباید فهمیده باشی که قصد كلماتم چیه

شاید مه زده كه من وتو گم شدیم شایدفاصله زیاده و تو دور شدی باید

اینو بدونی که هنوزم عشقم توییتو به سادگی رفتی ولی من امشب طوری

تو رویام كه فردا برمیگردیاگه نیای شاید باید رگ بدم تیغ

پس برگرد كه هنوزم در به درتممیخوام مثل قدیما بذاری سر به سر من

همه اون عشق و محبت حس این دل پاك منچرا زیر سایه یك شب عشقمون از یادت رفت

گله دارم از تو خدایاچرا شد عشق از ما جداشب و روز از دوریش بسوزم

Here one can find the lyrics of the song Khatereha by 25Band. Or Khatereha poem lyrics. 25Band Khatereha text.