Maria Nazionale "Storie E Piccerelle" lyrics

Translation to: EN RO

C'è fatto ammore accussi
Na sera tanto p'ò fà
Nun t'e lo aviva spusà
è mò te sient'e muri
si nnammurate
Song'è storie
Piccerelle c'addiventano importante
Er' niente
Topolino è addiventato n'ù gigante
Chella notte tutt'e duje dind'a n'a macchin'arrubata
C'ù nu sterio c'a suonava disperato
N'a canzone'è nnammurate
è fatto semp'ò accussi
E n'a vota c'à t'ù c'è pensat
C'ù chi t'è piaciute c'è sempre pazziate
N'è avute'è cacciate
E vote tanto p'ò fà
Quanti storie so gliut'e venute
S'ò scese'è sagliute s'ò sole
Passate
Niciun'er'state
Nunt'è vulive spusà
O cuntratto'è'nnammore
Furzato n'à corda tirata c'ò
Tiempe a spezzato
è tu s'ì scappata
è mò te sient'e muri
Oramai s'ì n'à barca affunnata
Nu rigo e matita c'à s'è
Cancellato
Tè s'ì nnammurate
Song'è storie
Piccerelle c'addiventano importante
Er' niente
Topolino è addiventato n'ù gigante
Chella notte tutt'e duje dind'a n'a macchin'arrubata
C'ù nu sterio c'a suonava disperato
N'a canzone'è nnammurate
Song'è storie
Piccerelle c'addiventano importante