Sadriddin Najmiddin "Divaneh - دیوانه" lyrics

Translation to: EN

ببین که تو با یه نگاه قلب منو ربودی
شاید که سرنوشت من چنین بود
هدیه فرستاده خدا پاداش من تو بودی
قسمت قلب صادقم همین بود
رویای من تنهایی تو
دنیای من تنها تویی تو
فردای من تا نور چشمام
تورو می خوام تنها
دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو
چشمای تو نمی تونم بی تو بمونم
دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو
چشمای تو نمی تونم بی تو بمونم

تو لحظه ی اوج صدایی
تو هدیه ی پاک خدایی
مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم
ما فاتح قلبای هم
ما وارث فردای هم
باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم
رویای من تنهایی تو
دنیای من تنها تویی تو
فردای من تا نور چشمام
تورو می خوام تنها
دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو
چشمای تو نمی تونم بی تو بمونم

دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو
چشمای تو نمی تونم بی تو بمونم
دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو
چشمای تو نمی تونم بی تو بمونم
دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو
چشمای تو نمی تونم بی تو بمونم