Ishtar "Yachad (Together)" lyrics

Translation to: AR EN

Rak ratsiti shetidi
She'at kol ha'olam ani
She'asafti belibi
Lach eten ahuvati

Va'ani ito kol yom
Mehayom sheraitiv
ve'ad hayom ha'acharon
Hu mileh et libi betshukah
Ha'echad sheratsiti mizeh shanim

Chorus
Ohev otach kol halaila
Chikiti lach shetavo'i
Elech itach kol haderech
Uveyachad nichbosh ta'olam

Ubo, bo, bo,
Echzor bichdei lomar lecha dai
Shkach et ha'avar,
Hatchalah chadasha.

Ani vehu zeh hagoral,
Lach natati et kuli,
Venishbati belibi,
Le'ehov bechol kochi,
Rak otach yafa sheli.

Atah hadavar hayakar beyoter avoori,
Hahargashah hanifla'ah beyoter shebi,
Loke'ach oti rachok rachok,
Ha'olam tamid yafeh letsidchah.