Anna German "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" Liedtext

Übersetzung nach:enrusr

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

Kiedy się wypełniły dnii przyszło zginąć latem,prosto do nieba czwórkami szliżołnierze z Westarplatte.

(A lato było piękne tego roku.)

I tak śpiewali: Ach, to nic,że tak bolały rany,bo jakże słodko teraz iśćna te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)

W Gdańsku staliśmy tak jak mur,gwiżdżąc na szwabską armatę,teraz wznosimy się wśród chmur,żołnierze z Westerplatte.

I ci, co dobry mają wzroki słuch, słyszeli pono,jak dudnił w chmurach równy krokMorskiego Batalionu.

I śpiew słyszano taki: -- Bysłoneczny czas wyzyskać,będziemy grzać się w ciepłe dnina rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny będzie dąłi smutek krążył światem,w środek Warszawy spłyniemy w dół,żołnierze z Westerplatte.

A hymn about the Westerplatte soldiers

When the days became complete and it came to die in summer, straight to heaven, four in a row, walked soldiers of Westerplatte.

(And summer was beautiful that year.)

And this, they sang: Ah, it's nothing that the wounds hurt so much, because how sweet it's now to go to those heavenly clearings.

(And on earth that year was so much heather for bouquets.)

In Gdańsk we stood like a wall, spurning the Boche cannon, now we're floating among the clouds, soldiers of Westerplatte.

[And those, who have good eyesight and hearing, are said to have heard, how in the clouds rumbled even step, of the Sea Battalion.]

And this singing was heard: To use the sunny time, we will warm up on warm days in paradise heathlands.

But when cold wind will blow and sadness circle the world, to middle of Warsaw we will float down, soldiers of Westerplatte.

Песнь о солдатах из Вестерплатте

Когда свершились дни и пришлось умереть летом, прямо в рай четверками шли солдаты из Вестерплатте.

(А лето было красиво этого года.)

И так пели: Ах, это ничего, что так болели раны, ведь как же сладко теперь идти на эти небесные поляны.

(А на земле в этом году было столько вереска на букеты.)

В Гданьске мы стояли, как стена, свист на швабскую пушку, сейчас поднимемся среди облаков, солдаты из Вестерплатте.

И те, что хороший имеют взгляд и слух, слушали кажется, как звучал в облаках равный шаг Морского Батальона.

И пение было слышно: -- Чтобы солнечное время раскрыть , будем греться в теплые дни на райских вересковых пустошах.

Но когда ветер холодный будет веять и печаль вращаться миром, в центр Варшавы спустимся вниз, солдаты из Вестерплатте.

Песма о војницима из Вестерплата

Када су се дани испунили и на лето су требали да погину, равно у небо су ишли по четворица војника из Вестарплата.

(А лето је било лепо те године.)

И овако су певали: А, то је ништа, шта су ране тако болеле, јер како је слатко сада ићи на те небеске пољане.

(А на земљи је те године било пуно вресака на букетима.)

У Гдањску смо стајали као зид, с' гађењем одбијајући швапске топове, сада лебдимо посред облака, војници из Вестерплата.

И за оне који имају добар вид и слух каже се да су слушали како је у облацима одзвањао исти корак Морског Батаљона.

И овакав пев се чуо: да бисмо искористили сунчано време, грејаћемо се у топле дане у рајским пространствима.

Али када зимски ветар буде дувао и туга светом кружила спустићемо се доле посред Варшаве, ми, војници из Вестерплата.