National Anthems & Patriotic Songs "Түркменистан Совет Социалистик Республикасының Гимни - Anthem of the Turkmenistan Soviet Socialist Republic lyrics" testo

Түркменистан Совет Социалистик Республикасының Гимни - Anthem of the Turkmenistan Soviet Socialist Republic lyrics

Дең хукуклы халклармызың достлугыСовет илин бир машгала өвүрди!Бу достлугың аркадагы Рус халкыЭгсилмез доганлык көмегин берди.

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!Баряң Коммунизмиң еңшине бакан.Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.Галкындырып әхли халкы хак ише,Еңише, зәхмете, багта етирди.

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!Баряң Коммунизмиң еңшине бакан.Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

Коммунизме баглап арзув-эркимиз,Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,Биз бейик максада ынамлы баряс.

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!Баряң Коммунизмиң еңшине бакан.Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

Qui è possibile trovare il testo della canzone Түркменистан Совет Социалистик Республикасының Гимни - Anthem of the Turkmenistan Soviet Socialist Republic lyrics di National Anthems & Patriotic Songs. O il testo della poesie Түркменистан Совет Социалистик Республикасының Гимни - Anthem of the Turkmenistan Soviet Socialist Republic lyrics. National Anthems & Patriotic Songs Түркменистан Совет Социалистик Республикасының Гимни - Anthem of the Turkmenistan Soviet Socialist Republic lyrics testo. Può anche essere conosciuto per titolo Tүrkmenistan Sovet Socialistik Respublikasynyң Gimni - Anthem of the Turkmenistan Soviet Socialist Republic lyrics (National Anthems Patriotic Songs) testo.