Esma Redžepova "So maki sum se rodila (Со маки сум се родил)" paroles

Traduction vers: TR

Со маки сум се родил јас
со жалости јас ќе си умрам.
Маките да ми ги запишите
од озгора на гробот мој.
Маките да ми ги запишите
од озгора на гробот мој.

Ќе се качам на планина
ќе влезам в' црни темни пештери.
Очите да ми паралдисаат,
сонцето да не го видам.
Очите да ми паралдисаат,
сонцето да не го видам.

Ќе слезам долу в' ѓул бавче
по тој ми алав ќампер карамфил
по тој алав ќампер карамфил
по тој ран, бел босилок.
по тој алав ќампер карамфил
по тој ран, бел босилок.