Amir Tataloo "Ye Chizi Begoo" paroles

Traduction vers:enes

Ye Chizi Begoo

تتلو:منو دیدی تازِگیاکه پیشونیم خط افتاده ، موهام کم پشتخسته شدن همه ی دوستام از فحششدی یه آدمِ چِرت قُفل ای که تف به این زندگیدلم حرفاشو بِت که گفت ، تو هم یه چیزی بگوووبگو نمیتونه هیچی به زوور ، جدا کنه دیگه تو رو ازمجونِ هرکی دوس داری یه چیزی بگوو ... !

2afm:یه چیزی بگو ...یه چیزی بگو ، بذا قانع شدمتا نتونم جلوی رفتنت مانع شممگه نمیبینی ، چقد خراب و داغونمتو این اوضاع منو تنها نذا خواهشاًبگو چرا داری میری آخه به چه قیمتیکیه که مثل من رو تو بتونه بشه غیرتییا با تو تا بکنه تو هر شرایط بَدیاونوقت توی بی معرفت حتی جوابشو ندیدِ یه چیری بگو ، چرا حرف نمیزنیچرا فاصله میگیری به من دست نمیزنیچرا همیشه همه جا تو رو باید ببینممگه نمیگفتی که دیگه هرز نمیپری

تتلو:دیگه صدام دلِ تو رو زده ، بسّه رفتنی شوبیخیالِ منِ خُل و بدِ سردِ عصبی شوبدون هر کسی که دور و ورِ منِ عوضی شدکاش این حسِّ بین تو و من یه ذرّه عوض میشددیگه صدام دلِ تو رو زده ، بسّه رفتنی شوبیخیالِ منِ خُل و بدِ سردِ عصبی شوبدون هر کسی که دور و ورِ منِ عوضی شدکاش این حسِّ بین تو و من یه ذرّه عوض میشد

2afm:نیستی تا ببینی که از همه چی خسته شدمقیافمو ببین ، چقد شیکسته شدمچقد سختی کشیدم ، چقد ضربه خوردموقتی فهمیدم رفتارت با من سرده مُردمچه شبایی ، که تا صبح بیداری کشیدمناخونای عصبی که روی دیوار میکشیدمبازم آرومم نمیکرد ، روم تاثیری نداشتفک میکردم عزیزتر از خودم کسی نی براتببین چیکار کردی با من لامصّبهر شب کارم شده گریه یا مَستمتو اوجِ دوستی ، چطو وِلَم کردیوقتی مشکلی نبود بینِ ما اصلاً

تتلو:تو یه دورویی ، یه آدمِ پستشدی یه کسی که با همه هستباشه هرجوری میخوای تا کنمنم این کاراتو یادمِ پستو میدونستی که چیه دردِ منتو میدونستی بدبختیمون چیه حرف بزنبگو چرا با من اِنقَدِ سردیبگو لعنتی ، اون کیه بعد من

2afm:دیگه صبحا کنار تو ، چشم وا نمیکنمدیگه اعتمادی ، به این عشقا نمیکنمکسی هم نمیخوام ، که بهم توجه ای کنههمه که مثل تو ، منو اشبا نمیکننهمه که مثل تو ، با من خوب تا نمیکننمنو از تَهِ دل ، از اون بوسا نمیکننیا اون روزا که میبُرم ، از هر کَس و ناکَسیخودشونو توی دلم اینقد زود جا نمیکنندیگه شبا ، نمیام پشت خطیخوشحالم که ، کنارِ اون خوشبختیخوشحالم که ، یه حساب سوا روش کردیو به خاطر اون ، منو فراموش کردی

تتلو:دیگه صدام دلِ تو رو زده ، بسّه رفتنی شوبیخیالِ منِ خُل و بدِ سردِ عصبی شوبدون هر کسی که دور و ورِ منِ عوضی شدکاش این حسِّ بین تو و من یه ذرّه عوض میشددیگه صدام دلِ تو رو زده ، بسّه رفتنی شوبیخیالِ منِ خُل و بدِ سردِ عصبی شوبدون هر کسی که دور و ورِ منِ عوضی شدکاش این حسِّ بین تو و من یه ذرّه عوض میشددلم حرفاشو بِت که گفت ، تو هم یه چیزی بگوووبگو نمیتونه هیچی به زوور ، جدا کنه دیگه تو رو ازمجونِ هرکی دوس داری یه چیزی بگوو

say something

tataloo: have you seen me lately? my brow shows frustration, my hair is thinning out all my friends of tired of my crankiness they say:you've turned into a clingy nonsensical person, to hell with this life my heart has spoken its wishes to you, now its your turn to say something tell me that nothing ever could force me away from you

2afm: say something something convincing so that i won't stop you from leaving can't you see how broken i am? please don't leave me alone like this tell me why are you leaving? for what reasons? who can be more protective of you than me? who will put up with your attitude through the worst days? even when you not have the decency to call him back? say something, why are you quiet? why do you keep away from me? why don't you touch me? why do i see you everywhere i go? didn't you say you will quit partying around so much?

Tataloo: my voice hurts your ears, enough! please go forget about this foolish cold and angry person know that anyone who came into my life turned against me i wish all this bad feelings between us would change somehow(2)

2afm: you're not here to see i'm tired of everything look at me, see how old i look already how much pain i've gone through, how much i was hurt when i saw you giving me the cold shoulder, i died inside how many nights, i stayed awake till morning i used to scratch the walls with my nervous nails that did not even help me, it did not soothe me i thought that i was the dearest person to you look what you have done to me, damn you every night i cry or i end up drunk we were so good together, why did you leave me? we did not even have any problems in our relationship!

Tataloo: you are a hypocrite, a mean person you have become a girl that is with everybody it's ok, do as you want with me i will remember all you did to me you knew what i wanted for us you knew our problems, say something say it! why are you so cold to me? damn you, say who is the person you replaced me with?

2afm: i will not open my eyes into your eyes in the morning anymore i will never trust this kind of love i don't want anyone to ever care for me not everybody would know how to treat me right no one would ever kiss me heartily like you used to do or at times when i get disappointed in all the people in the world no one would know how to make me fall in love with them so easily i would no longer be on the waiting line calling you every night i'm so glad you are so happy with him i'm so glad you have such a high regard for him and that because of him you have forgotten all about me

Tataloo: my voice hurts your ears, enough! please go forget about this foolish cold and angry person know that anyone who came into my life turned against me i wish all this bad feelings between us would change somehow my heart has spoken its wishes to you, now its your turn to say something tell me that nothing ever could force me away from you for the love of god, please say something!

Diga Algo

Tataloo: Me has visto últimamente? Mi frente muestra la frustración, mi cabello se está adelgazando a cabo Todos mis amigos están cansados ​​de mi mal humor Dicen que te has convertido en una persona sin sentido, al diablo con esta vida Mi corazón ha hablado de sus deseos para usted, ahora es su turno para decir algo Dime que nada podía obligarme lejos de ti

2afm: Di algo Algo convincente De modo que yo no te dejara te de salir No ves lo mal que soy? por favor no me dejes solo a si Dime por qué te vas? Por qué razones? Quien puede ser más protectora de tu que yo? Quien pondriá su actitud a los dias mas peores? Incluso cuando no tienes la decencia de volver a llamar? Decir algo, Por qué estás callado? Por qué estas lejos de mí? Por qué no me tocas? Por qué que te miro siempre donde quiera que voy? Que no dices que vas a dejar de ir a fiestas tanto?

Tataloo: Mi voz hace daño a tu oídos, suficiente! Por favor, vete Olvida te de esta persona fría y enojado Sabe que cualquier persona que entró en mi vida se fue contra me Me gustaría que todos estos malos sentimientos entre nosotros se cambiará de alguna manera (2)

2afm: No estés aquí para ver que estoy cansado de todo Mírame, Mira la edad que soy La cantidad de dolor que he pasado, lo mucho que estaba herido Cuando yo ve lo que mi hacistes, mo corazón murió Cuántas noches? Me quedé despierto hasta la mañana Siempre rascarva las paredes con las uñas nervioso Eso no me ayudo, no me calmo Pensé que yo era la persona más querida para te Mira lo que has hecho a mí Todas las noches lloro o estoy borracho Estábamos tan bien juntos, Por qué me dejastes? Ningún problema en nuestra relación!

Tataloo: Eres un hipócrita, una persona media Se has convertido en una chica que andas con todos está bien, haz lo que quieras conmigo voy a recordar todo lo que has echo Sabías lo que quería para nosotros Sabías nuestros problemas, di algo Dilo! Por qué estás tan frío conmigo? Diga me quien es la persona que me has sustituido?

2afm: No voy a abrir los ojos a tus ojos en la mañana ya Nunca voy a confiar en este amor Yo no quiero que nadie se preocupan por mi No todo el mundo sabe cómo me trata bien Nadie me ya un beso de buena gana como tu o en momentos cuando estoy enojado con todo el mundo Nadie sabe cómo enamorarse conmigo Yo ya no estará en la línea para llamar te todas las noches Estoy tan contenta de que están tan contentos con él Estoy tan feliz de que estas con el, tales Y que gracias a él se ha olvidado de mí

Tataloo: Mi voz hace daño a tu oídos, suficiente! Por favor, vete Olvida te de esta persona fría y enojado Sabe que cualquier persona que entró en mi vida se fue contra me Me gustaría que todos estos malos sentimientos entre nosotros se cambiará de alguna manera Mi corazón ha hablado tu deseos, ahora es su turno para decir algo Dime que nada podía obligarme lejos de ti por el amor de dios, por favor Di algo!