Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Gosia Andrzejewicz "Słowa" paroles

Traduction vers: EN FR DE RU ES

1. Tak lekkie jak słowika śpiew,
Tak ciepłe jak, jak pustynny deszcz
Umiały być tylko słowa twe.
Tuliły mnie w ramionach snu,
Chroniły przed każdy brakiem tchu,
Myślałam, że tak już pozostanie.

Odnalazłam siebie w tobie,
Nie potrafię cię zapomnieć,
Bo jesteś obecny w każdej chwili, która mnie otacza.
Wciąż pamiętam tamte chwile,
w których tak mówiłeś tyle,
Że kochasz, że pragniesz bym była tylko z tobą tu na zawsze.

2. Już ponad rok, jak nie ma cię,
Niewdzięczny los zmienia życia bieg,
Tak trudno jest zacząć nowy dzień.
Zatrzymam cię w pamięci mej,
Chcę poczuć jak, jak przytulam cię,
Chcę wierzyć, że nic nie stało się.

1. As light as the singing of the nightingale,
As warm as, as the desert rain
Only your words could be like this.
They hugged me in the arms of sleep,
They saved me from every lack of breath,
I thought that it would come to stay like this.

I found me again in you
I cannot forget you,
Because you're present at every moment that surrounds me.
I still remember those moments,
in which you told so much
That you love, that you desire that I'll be only with you here and forever.

2. It's already more than one year since you are gone,
The awkward fate changes the course of life,
It's so hard to start a new day.
I'll keep you in my mind,
I would like to feel like, like I hug you.
I would like to believe that nothing has happened.