Dariush "Ba man az Iran begoo" paroles

Ba man az Iran begoo

یاور از ره رسیده با من از ایران بگو

از فلات غوطه در خون بسیاران بگو

باد شبگرد سخن چین ، پشت گوش پرده هاست

تا جهان آگه شود ، بی پردهاز یاران بگو

شب سیاهی می زندبر خانه های سوکوار

از چراغ روشناشک سیه پوشان بگو

پرسهء یأس است در آواز این پیتارگان

از زمین ، از زندگی ، از عشق ،از ایمان بگو

سوختم ،آتش گرفتم از رفیق نارفیق

از غریبه ، آشنا ،یاران هم پیمان بگو

ضجهء نام آواران زخمی به خاموشی نزد

از خروش نعرهء انبوه گمنامان بگو

قصه هایقهرمانان قهر ویرانگر نداشت

از غم و خشم جهان ساز تهی دستان بگو

با زمستانی که می تازدبه قتل عام باغ

از گل خشمی که می رویددر این گلدان بگو

Ici on peut trouver les paroles de la chanson Ba man az Iran begoo de Dariush. Ou les paroles du poème Ba man az Iran begoo. Dariush Ba man az Iran begoo texte.