Adrian Păunescu "Manifest pentru sanatatea Pamântului" lírica

Traducción al: EN

Aproape am ajuns să ne mândrim
Că mai rapid în acest veac se moare,
Că noi ne-mbolnăvim şi suferim
De boala bolilor fără scăpare.

Stupizi actori ai tragicului rol,
Mai şi avem puterea inumană
De a vorbi despre acestă rană
Ce va lăsa pământul sterp şi gol.

Noi suntem fiii veacului bolnav,
Noi suntem canceroşii de elită.
Nu ne mai vindecăm cu niciun praf,
Bieţi Iovi pe o planetă părăsită.

Şi mai avem şi straniul obicei
De-a spune, şi-n piept a ne şi bate
Că moartea ne-a făcut averea ei
Vânzând înstrăinata sănătate.

Şi chiar acum, când eu acestea scriu,
Când vă vorbesc plângând la fiecare,
Pentru un om sub cer e prea târziu...
Un om măcar ireversibil moare.

Oameni politici încă sănătoşi,
Bărbaţi puternici situaţi la cârmă,
Priviţi acest pământ de canceroşi!
Uitaţi-vă voi înşivă în urmă!

De nu cumva sunteţi şi voi pândiţi
Şi de sfârşitul nu vă e departe,
De nu v-a pus în drum ca să-i stârniţi
Ogarii de cenuşă muma moarte.

Şi dacă vă convingeţi că-i real,
Că omul hăituit de moarte este,
Că zeul lumii cade de pe cal
Străpuns ca de leucemii celeste,

Dacă nevasta unuia stă sub
Puterea bolii mari ca într-o cuşcă,
Dacă e cancer într-al lumii trup
Şi-n nervii ei miros de praf de puşcă,

De ce luptaţi cu armele de foc
Şi aţi dus moartea la perfecţiune?
De ce nu puneţi banii la un loc
Pentru aflarea leacurilor bune?

Ca nu atât un ne-nsemnat câştig
Al vreunui doctor să ne enerveze,
Ci banii daţi pe moarte şi pe frig
Să pună omenirea-n paranteze.

Nu-i număraţi ilustrului chirurg
Banii luaţi pe grave operaţii
Dacă nu ştiţi şi banii care curg
Ca să distrugă rase, neamuri, naţii!

Mătuşa mea face economii
La gaz, lumină şi ades la carne
Fără a-nţelege şi a şti
Că-n spate omenirea-i pune coarne.

Degeaba sunt chemaţi marii sărmani
Cureaua să o strângă cu credinţă,
Când voi zvârliţi fără vreo trebuinţă
Sudoarea lor şi-a sutelor de ani.

Ne mor părinţi de cancer şi ne mor
Copii şi fraţi, şi cunoscuţi şi rude
Nimic n-amână ora morţii lor,
Urechea cerului nu-i mai aude.

Am merita şi noi să mai trăim.
Daţi banii noştri pentru sănătate,
Că astăzi am ajuns să ne mândrim
Cu boala noastră, prima între toate.

Vrem viaţă pentru cei ce i-am născut.
Vrem viaţă pentru noi, aflaţi în viaţă,
Că moartea chiar în noi lucrează mut
Acum, când noi vorbim despre viaţă.

Vrem să trăim! Putem să dăm şi şperţ
Pentru măcar un an de sănătate.
Opriţi vă implorăm acest comerţ
De moarte şi de tot ce nu se poate.

Oameni politici, bunii noştri fraţi,
Noi v-am cedat şi ranguri şi proporţii.
Dar nu putem continua.
Stopaţi această competiţie a morţii...

Almost we've become proud
Nowadays the death is faster
That we suffer and we get sick
With hopeless disease's disease.

Stupid actors of the tragic role
Still we have the inhuman strength
To talk about this plague
That will let the earth barren and empty.

We are the sons of the sick age,
We are the elitist cancerous.
Who cannot be healed with no dust
Poor Job (biblical figure) on a deserted planet.

And we have the weird habit
To say and to talk tall
That death made us her wealth
Selling the estranged health.

And even now, when I write all these
Crying, I talk to each of you
For a man under heaven it's too late ...
At least a man dies irreversible.

Politician men still healthy
Strong men situated at the helm
Look at this earth of cancerous
Look at yourselves back!

If not somehow you're threatened
And the end is not far from you,
If not the Mother- Death put on your way
Ashen Greyhounds to excite them.

And if you are convinced that it's real
That man is haunted by death,
That earth-bound god falls off horse
Pierced as by celestial leukemias.

If one's wife is under the power
Of the big disease like in a cage
If it's cancer in the world's body
And in her nerves smell of gunpowder.

Why are you fighting with firearms?
And you brought death to perfection?
Why don't you collect money in one place
To find the best remedies?

One must not annoy
Because of one doctor's income
But money given for dying and cold
Must put humanity in alert.

Don't count to the illustrious surgeon
Money taken on the serious surgeons
If you don't know money which flow
To destroy races, people, nations.

My aunt makes savings
For gas, light and often meat
Without to understand and know
That mankind put horns on her back.

In vain the big poors are asked
To tighten faithfully their strap
When you throw useless
Their sweat and of hundreds of years.

Parents die from cancer and die us
Children, brothers, friends and relatives
Nothing postpones the time of their death,
The ear of heaven doesn't hear them any more.

We would deserve to live more.
Give our money for health
That nowadays we got to be proud
With our disease, first among all.

We want life for those we gave birth
We want life for us, the living
That death worketh speechless even in us
Now, when we talk about life.

We want to live! Also, we can give bribe
At least for a year of health
We implore you, stop this trade
Of death and of all that can not be.

Politicians, our good brothers,
We've given you ranks and proportions
But we can not continue
Stop, this competition of death ...