Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Sabaton "Ruina Imperii" lírica

Traducción al: EN DE HU IT LV ES TR

Budet kom på en kall vinternatt
Carolus finns ej mer

Hemåt fränder

Över fjäll, genom bitande köld går marschen
De går med sänkta huvuden

Återvänder

Död, vänter Armfeldt och män
Död, kungens män, vänder hemåt igen

Fränder, bröder, vår stormaktstid är över
Vårt rike blöder, fanan står i brand
Aldrig, aldrig, aldrig återvända
Svea stormaktstid till ända

Ambition och en strikt religion
Drev svensken uti krig

Hårda tider

För sitt land, tog han vapen i hand
Ett liv för rikets väl

Karoliner

Krig, givit allt vi förmår
Krig, dödens år, satt sitt spår, vi består

De togs förgivet
Bragda om livet
Vem lät det hända
Stormaktstid til ända

The messenger came on a cold winter night,
Carolus is no more

Homeward, kinsmen

Over the mountains, through the bitter cold they go marching - They go with their heads bowed down1

Coming back

Death, it awaits both Armfeldt and men
Death, the king's men, coming home again

Kinsmen, brothers, our great power has come to an end
Our kingdom lies bleeding, the flag2 is ablaze
Never, never, never to come back
The time of Svea's power has come to an end

Ambition and a strict religion
Drive the Swedish man to war

Hard times

For his land, he held his weapon in his hand
A life for the kingdom's welfare

Carolins

War, we gave it all we could
War, a year of death left its mark, we prevail

They were taken for granted,
The heroic deeds of life
Who let it happen?
Great power until the very end