Sabaton "Poltava" lírica

Traducción al: EN

Tiden tärt den här som gått
Vandrat många mil
Knektar tröttna slitna var
20 000 man

Tsaren bränt sin egna jord
Ingenting fanns kvar
Hungern rev och döden stod
Redo för ett slag

Hör upp, led väck din armé
Ge dig, och lämna min mark

Poltava
Genom rök och damm de red
Poltava
Slogs för livet led för led
Poltava
Tappra män til himmelen steg
Poltava

Svenska härens ledarskap
Lidit nederlag
Konung kan ej strida mer
Skadad stod han bi

Rehnskiöld uti striden red
Värja sträckt för vind
Slog som våg mot härdat berg
Tvingad till reträtt

Lyssna, Du Karolus Rex
Frukta, ty din tid är här

Bragd om livet, eld och död
20 000 man i nöd
Så fäkta på
Gul och blå
Karoliners sista slag
Mötte döden, ödets dag
Guds vilja ske
krigare

The time that has passed has scarred
Walked many miles
Knights tired and weary was
20 000 man

The tsar burned his own land
Nothing was left
The hunger roared and death stood
Ready for a battle

Listen up, lead your army away
Give up, and leave my land

Poltava
Through smoke and dust they rode
Poltava
Fought for life, line by line
Poltava
Valiant men to heaven rose
Poltava

The Swedish army's leadership
Suffered defeat
The king can not fight anymore
Wounded he stood by

Rehnsköld out to the battle rode
Rapier straightened for the wind
Beat like waves to an erodated rock
Forced to retreat

Listen up, Karolus Rex
Fear, for thy time has come

Honor of life, fire and death
20 000 man in need
So fight on
Yellow and blue
Carolinians last battle
Met death, day of destiny
May the will of good be done
Warriors