Eyal Golan "Yom shel dmaot (ים של דמעות)" letra

Traducción al:en

Yom shel dmaot (ים של דמעות)

ארוכים הלילות מיום שעזבתהאביב כמו הסתיו כל כך אפורובלב זכרונות מן הסתם כבר שכחתותפילה, תפילה כנה שתחזור.

ים של דמעות בשתי עיניליבי זועק שובה אליקולי שובר את הדממההתשמע התשמע.

מה שומם הוא חדרי מיום שעזבתהשעון שעל הקיר ליבו נדםובודד בפינה הכסא שאהבתבלעדיך העולם כה מיותם.

ים של דמעות...

עוד אשוב ילדתי אתה כה הבטחתרק חכי ושלי הישאריעם הזמן רק מכתב יחידי לי שלחתהדפים דהו מזמן גם שערי.

ים של דמעות...

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Yom shel dmaot (ים של דמעות) de Eyal Golan. O la letra del poema Yom shel dmaot (ים של דמעות). Eyal Golan Yom shel dmaot (ים של דמעות) texto. También se puede conocer por título Yom shel dmaot ים של דמעות (Eyal Golan) texto.