Eyal Golan "Sod Amazalot | סוד המזלות" letra

Traducción al:en

Sod Amazalot | סוד המזלות

מימי ראשית שמיים על העולםמאז קוו המים והאדםחולם הוא על האהבהשהיא יפה וגם זכהלכל חייו נאמנה

לא תוכל אדם לדעת ולא לחזותואל תבקש ללמוד את סוד המזלותכל שנותר לך הוא רק לקוותשבעתיד הלוואי ותתגשמנה התקוות

רוצה אדם לנוח מבקש שלוםאחד רוצה בטוח שני היוםומה ברור יותר מכללא נדע איך הגורל יפולמה שבטוח האתמול

לא תוכל אדם...

יושב האל למעלה בהרהוריםעד לאן תגזים בדימוייםעד לאן תרחיק בדימוייםתחפש פתרון בכוכביםוגם לחיות לעולמים

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Sod Amazalot | סוד המזלות de Eyal Golan. O la letra del poema Sod Amazalot | סוד המזלות. Eyal Golan Sod Amazalot | סוד המזלות texto. También se puede conocer por título Sod Amazalot סוד המזלות (Eyal Golan) texto.