Eyal Golan "Ahor Shaba'enaim | האור שבעיניים" letra

Ahor Shaba'enaim | האור שבעיניים

את חושבת שאני מוזר ועצבניואומרת שאני לגמרי לא אנייכול להיות שזה בגלל האהבהמה היא עושה לנשמה

את האור שבעיניים את חיוך עד השמייםהלב בוכה מרוב שאת יפהאת מאירה כשמש את החלום מאמשכמה שאותי את מדליקה

איך, שאת נוגעת בי אני אדם אחרשאת איתי אני אוהב אותך יותראת בשלך, לא מבינה, זו אהבהאת, יודעת כמה זה קשה להתאהבאת כל הכוח רק ממך אני שואבאת בשלך לא מבינה זו אהבה

בחלון ביתך עכשיו כבו כל האורותוחשבתי שאוכל אלייך לעלותקטפתי פרח בצבעי האהבהאמרו שאת כבר ישנה

את האור שבעיניים את חיוך עד השמיים...

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Ahor Shaba'enaim | האור שבעיניים de Eyal Golan. O la letra del poema Ahor Shaba'enaim | האור שבעיניים. Eyal Golan Ahor Shaba'enaim | האור שבעיניים texto. También se puede conocer por título Ahor Shabaenaim האור שבעיניים (Eyal Golan) texto.