Gaurangi devi dasi "Sri Jaganathaahtaka" lyrics

kadacit kalindi-tata-vipina-sangitaka-ravo
mudabhiri-nari-vadana-kamalasvada-madhup­aha
rama-shambhu-brahmamara-pati-ganesharcit­a-pado
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

bhuje savye venum Shirasi Shikhi-puccham katitate
dukulam netrante sahacara-kataksham vidadhate
sada shrimad-vrindavana-vasati-lila-paricayo
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

mahambhodhes tire kanaka-rucire nila-shikhare
vasan prasadantah sahaja-balabhadrena balina
subhadra-madhya-sthah sakala-sura-sevavasara-do
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

kripa-paravarah sajala-jalada-shreni-ruciro
rama-vani-ramah sphurad-amala-punkeruha-makhaha
surendrair aradhyah shruti-gana-shikha-gita-charito
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

ratharudho gacchan pathi milita-bhudeva-patalaih
stuti-pradurbhavam prati-padam upakarnya sadayaha
daya-sindhur bandhuh sakala-jagatam sindhu-sutaya
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

para-brahmapidah kuvalaya-dalotphulla-nayano
nivasi niladrau nihita-carano 'nanta-shirasi
rasanando radha-sarasa-vapur-alingana-sukho
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

na yace 'ham ramyam sakala-jana-kamyam vara-vadhum
sada kale kale pramatha-patina gita-charito
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

hara tvam samsaram drutataram asaram sura-pate
hara tvam papanam vitatim aparam yadava-pate
aho dine 'nathe nihita-charano nishcitam idam
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me