The Lord's Prayer "Baba wethu" lyrics

Translation to: EN

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu
njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
kodwa usisindise kokubi.
Amen.

Our heavenly Father
Hallowed be your name.
Let your kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
And lead us not into temptation
but deliver us from evil.
Amen.