Silva Hakobyan "Տնից փախել եմ (Tnits pakhel em)" Liedtext

Übersetzung nach: EN FR

Կանաչ-կարմիր շորերս հագել եմ
Խոնջա-բոխչաս դրել եմ կապել եմ
Թաքուն թաքուն տնից պախել եմ
Եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ

Գիշեր ու ցերեկ մի խաբար բերեք
Ինձանից յարիս մի բարև տարեք
Ասեք դուրս գա դուրս գա էն դրնից
Խոսք է տվել թող գա հարս տանի ինձ

Երկար ծամերս հյուսել կապել եմ
Աչքերս էլ սուրնայով ներկել եմ
Քո խոսքերին հավատացել եմ
Եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ

Գիշեր ու ցերեկ մի խաբար բերեք
Ինձանից յարիս մի բարև տարեք
Ասեք դուրս գա դուրս գա էն դրնից
Խոսք է տվել թող գա հարս տանի ինձ

Բարձրակրունկ կոշիկս հագել եմ
Նախշուն ակերով գոտիս կապել եմ
Հազիվ հազիվ տնից փախել եմ
Եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ

Գիշեր ու ցերեկ մի խաբար բերեք
Ինձանից յարիս մի բարև տարեք
Ասեք դուրս գա դուրս գա էն դրնից
Խոսք է տվել թող գա հարս տանի ինձ

I'm wearing my green and red clothes
My things I have packed and fastened
Secretly, secretly I've run away from home
I've come and am standing in front of your house

(refrain)
Night and day, send me some news
Send greetings from me to my lover
Tell him to come out from that door
He promised so let him come take me as his bride

My long braids I have braided and tied
And I have painted my eyes with eyeliner
I have believed your words
I've come and am standing in front of your house

(refrain)

I am wearing my high-heeled shoes
I am wearing my patterned belt
Finally, finally, I've run away from home
I've come and am standing in front of your house

(refrain)