Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Christian Hymns & Songs "Xvalimŭ, blagoslovimŭ (Хвалимъ, благословимъ)" Liedtext

Übersetzung nach: EN EL SR

Хва́лимъ, бл͂гослови́мъ, покланѧ́ємсѧ Г͒дєви,
по́ющє и̑ прєвозносѧ́щє во вс̑ѧ вѣ́ки:
̑Ѻ́троки бл͂гочєсти́выѧ въ пє́щи рж͒тво̀
б͂горо́дичо сп͂сло̀ ̑Є́сть, тогда̀ о̑у́бѡ
̑ѡбразȣ́ємоє, ны́нѣ жє дѣиствȣ́ємоє,
всєлє́ннȣю всю̀ воздвиза́єтъ пѣ́ти тєбѣ̀:
Г͒да по́йтє дѣла̀, и̑ прєвосноси́тє ̑Єго
во всѧ̀ вѣ́ки.

We praise, we bless, and we worship the Lord,
Singing and exalting Him throughout all the ages;
The three holy children in the furnace the child
of the Theotokos saved; then was the
type, now is its fulfillment,
and the whole world gathers to sing;
All ye works praise the Lord and magnify Him
unto all ages.