Слова песни "Rixe tsingana ta chartia (ριξε τσιγγανα τα χαρτια)" Markos Vamvakaris

Перевод на: EN

Ríxe Tsingána ta chartiá
kai pes mou ti̱n alí̱theia
tha giánei tácha o kai̱mós
pou echo mes sta stí̱thia

Pes mou o pónos ti̱s kardiás
tha giatref̱teí ligáki
í̱ tha chathoún ta niáta mou
ap’ to polý farmáki

Pes mou Tsingána kai flouriá
egó̱ tha se gemíso̱
ti̱n kóri̱ pou m’ arní̱thi̱ke
tha ti̱n xanapoktí̱so̱

Throw Bohemian the papers/cards
And tell me the truth
it will be fixed the longing
that I have in my chest

Tell me the pain of heart
it will be cured a bit
or my youth will be lost
from the too much much poison

Tell me Bohemian and coins
I will stuff you (give you so much coins that you can stuff yourself with coins,literally meaning too many coins)
the daughter/girl who refused me
I will get her back