Amon Amarth "A Beast Am I" Слова песни

Перевод на:nlplsv

Conceived was I
From chaos and hate
Of malice, deceit and blood
And how would they know
My fate is to rise
Against the Asagods
My being is full, full of a rage
An evil that can't be tamed
It darkens my soul
And blackens the blood
A fire that fills my veins

So how
Did I ever end up here?
Humiliated, broken and weak
I've waited
For a thousand years
To break these chains apart and
To finally break myself free

I bit the hand, off the mighty Tyr
When I couldn't, tare my ties
Now banished I dwell
A sword in my jaw
awaiting the end of time
In darkness I drown
Consumed by my hate
Longing for revenge
Allfather will pay
For his deceit
At the battle
Of Ragnarök

A beast am I
So vicious and grim
They fear my mean
Grinning teeth
I bide my time
my sweet revenge
Soon my ties will fall
And finally I will be free

So when you hear me howling
You'll know that I have come for you
When you hear me call your name
Your life will end in nameless pain

[Solo: Simon Solomon]

Conceived was I
From chaos and hate
Of malice, deceit and blood
And how would they know
My fate is to rise
Against the Asagods
My being is full, full of a rage
An evil that can't be tamed
It darkens my soul
And blackens the blood
A fire that fills my veins

A beast am I
So vicious and grim
They fear my mean
Grinning teeth
I bide my time
my sweet revenge
Soon my ties will fall
And finally I will be!
Finally break myself!
Finally I will be free!

Ik werd verwekt
Uit chaos en haat
Uit kwaadaardigheid, bedrog en bloed
En hoe kon men bevroeden
Dat het mijn lot is
In opstand te komen tegen de Asagoden
Mijn wezen is vol, vol van razernij
Een kwaad dat niet ingetoomd kan worden
Het verduistert mijn ziel
En bekladt het bloed
Een vuur dat mijn aderen doorstroomt

Dus hoe ben ik
Tenslotte hier toe geraakt?
Vernederd, gebroken en zwak
Ik heb
Duizend jaar gewacht
Om deze ketenen te verbreken en
Mijzelf tenslotte te bevrijden

Ik beet de hand af van de machtige Tyr
Toen 't niet lukte rukte ik mijn koorden af
Ik verblijf nu, verbannen
Een zwaard in m'n kaak (?)
Wachtend op het einde der tijden
Ik ga in duisternis ten onder
Verteerd door mijn haat
Hunkerend naar wraak
De Alvader zal boeten
Voor zijn bedrog
Bij de veldslag
Te Ragnarök

Beestachtig ben ik
Kwaadaardig en wreed
Men vreest mijn gemene
Grijnzende tanden
Ik wacht mijn tijd af
mijn zoete wraak
Spoedig zullen mijn koorden breken
En zal ik eindelijk vrij zijn

Wanneer je mij dus hoort brullen
Dan weet je dat ik voor jou ben gekomen
Wanneer jij mij jouw naam hoort roepen
Dan eindigt jouw leven in onnoembare pijn

[Solo: Simon Solomon]
Ik werd verwekt
Uit chaos en haat
Uit kwaadaardigheid, bedrog en bloed
En hoe kon men bevroeden
Dat het mijn lot is
In opstand te komen tegen de Asagoden
Mijn wezen is vol, vol van razernij
Een kwaad dat niet ingetoomd kan worden
Het verduistert mijn ziel
En bekladt het bloed
Een vuur dat mijn aderen doorstroomt

Beestachtig ben ik
Kwaadaardig en wreed
Men vreest mijn gemene
Grijnzende tanden
Ik wacht mijn tijd af
mijn zoete wraak
Spoedig zullen mijn koorden breken
En zal ik eindelijk vrij zijn

Poczęty byłem ja
Z chaos'u i nienawiści
Z złośliwości, oszustwa i krwi
I jak by mieli wiedzieć
Moje przeznaczeniem jest by powstać
Przeciw Asabogami
Moja istota jest pełna, pełna gniewu
Zło które nie może być oswojone
Ciemnieje moją duszę
I oczernieje krew
Ogień który wypełnia moje żyły

Więc jak
Tutaj w ogóle skończyłem?
Upokorzony, złamay i słaby
Czekałem
Tysiądz lat
By złamać te łańcuchy i
W końcu uwolnić się

Odgryzłem rękę potężnego Tyr'a
Gdy nie mogłem, tarowałem moje więzy
Teraz wygnany mieszkam
Miecz w mojej szczęce
Czekając na koniec czasu
W ciemności się topię
Strawiony przez mój gniew
Pragnąc zemsty
Allfather* zapłaci
Za jego oszustwo
W walce
O Ragnarök

Bestią jestem ja
Taką okrutną i srogą
Boją się moich wrednych
Szczerzących zębów
Czekam na mój czas
Moja słodka zemsta
Niedługo moje więzy odpadną
I w końcu będę woln

Więc kiedy usłyszysz moje wycie
Wiedz że przyszedłem po ciebię
Gdy usłyszysz moję wołanie twojego imienia
Twoje życie skończy się w bezimiennym bólu

[Solo: Simon Solomon]

Conceived was I
From chaos and hate
Of malice, deceit and blood
And how would they know
My fate is to rise
Against the Asagods
My being is full, full of a rage
An evil that can't be tamed
It darkens my soul
And blackens the blood
A fire that fills my veins

Bestią jestem ja
Taką okrutną i srogą
Boją się moich wrednych
Szczerzących zębów
Czekam na mój czas
Moja słodka zemsta
Niedługo moje więzy odpadną
I w końcu będę wolny!
W końcu odłamię się!
W końcu będę wolny!

Begripen var jag
Från kaos och hat
Av fördärvande, svek och blod
Och hur skulle de veta
Att mitt öde var att göra uppror
Mot Asagudarna
Mitt väsen är fullt, full av en vrede
En ondska som ej kan tämjas
Det mörknar min själ
Och svartnar blodet
En eld som fyller venerna

Så hur
Hamnade jag här?
Förnedrad, bruten och svag
Jag har väntat
I tusentals år
För att äntligen bryta kedjorna och
Slutligen slå mig fri

Jag bet av handen, av mäktiga Tyr
När jag ej kunde, riva av repet
Numera bannlyst jag dväljs
Med svärd i min käft
väntar tidens slut
I dunkel drunknar jag
Förbrukad av mitt hat
Längtar efter revansch
Allfadern ska betala
För sitt bedrägeri
I slaget
Av Ragnarök

En best är jag
Så elak och grym
De fruktar mina otäcka
Grinande tänder
Jag bidar min tid
min härliga revansch
Snart kommer mitt rep falla
Och slutligen skall jag bli fri

Så när du hör mig yla
Vet du att jag är efter dig
När du hör mig kalla ditt namn
Kommer ditt liv sluta i namnlös smärta

[Solo: Simon Solomon]

Begripen var jag
Från kaos och hat
Av ondska, svek och blod
Och hur skulle de veta
Att mitt öde var att göra uppror
Mot Asagudarna
Mitt väsen är fullt, fullt av vrede
En ondska som ej kan tämjas
Det mörknar min själ
Och svartnar blodet
En eld som fyller venerna

En best är jag
Så elak och grym
De fruktar mina otäcka
Grinande tänder
Jag bidar min tid
min härliga revansch
Snart kommer mitt rep falla
Och slutligen skall jag bli!
Slutligen slå mig själv!
Slutligen skall jag bli fri!