Слова песни "Harame Yaar" Homayoun Shajarian

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
وان که این کار ندانست در انکار بماند

صوفیان واستدند از گرو می همه رخت
دلق ما بود که در خانه خمار بماند

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند