Слова песни "Sabine Largá'm" Cesária Évora

Перевод на: EN FR PT RO

Oi, Sabine largá-m
Éss cosa ê um afronta
Olá Cacói ta bem
Si non êl tâ matá-m

Sodade qu' m tem di bô
Ma Cacói ca qu'ré!
Já 'm flôbe pa bô largá-m
Si não êl ta matá-m

Oi Sabine di meu,
Di meu mi só!
Bô ê nhá qu'rétcheu
Na munde ê sô bô sô

Sabine bô ê di meu,
Más ê sô gatchód
Se Caçói panhá nôs dôs
É mar qu'ta cerca nôs

Sabino, let me go!
This thing is an affront
Cacoi is coming
And he' is going to kill me
Longing is so big
But Cacoi does not want it to be.
I beg you, let me go
Or he's going to kill me
Oh my Sabino
You are only mine, only for me
It is you whom I love
Only you in this world
Sabino, you are mine, but
only in secret, because if Cacoi
catches us...
it's the sea that waits for us