Morteza Pashaei "چتر بارون" paroles

چتر بارون

یه حسی دارم از تو تمومه زندگیمه چطور با نبودنت کنار بیامقدم میزدیموقسم دادمت منو چتر تنها ندهتو خندیدیورفتی یادت نمونددلو زیر بارون شکستن بدهدیگه از خودماز همهخسته اماز افسردیگی های بعد از شکستاز اون خنده کهرو لبای تو بوداز اون اشکی کهتو چشام حلقه بستتو قلبت مال من نبود شدبمونی پای عهدموناونیکه عاشقم بودآخرش نموند…