Bob's Burgers (OST) "Oil Spill" lírica

Traducción al:to

Oh, it's hot and wet and slick
And it's making everybody sick
Oil spill!

It's on the fish,
It's on the crabs
Foul so close
That you can grab
This oil spill
Oil spill
Oil spill.

'Oi, 'oku vela mo viki mo fakahekea ia
Pea 'oku fakamamahaki ia 'akinautolu katoa
Hua'i fakalolo!

'Oku 'i he fanga ika ia
Pea mo e fanga paka
Ta'ema'a kuo va'ofi 'aupito
Ke ke lava 'o to'o ia
Ko e hua'i fakalolo ni
Hua'i fakalolo
Hua'i fakalolo.