Yunus Emre "Aşk da'vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ" lírica

Işk dâvîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ
Işk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefâ

Girçek âşık olan kişi anmaya dünyâ-âhiret
Âşık degüldür ol kişi yüriye izzeti kova

Her kim izzetden geçmedi âşıklık bühtândır ana
Hergiz girdügi yok durur ışkıla izzet bir eve

Diliyile ışk diyenler bilmediler ışk neydügin
Benim cevâbum sen eyit ışka izzet midür bahâ

İzzet ü erkân kamusı bunlardur dünyâ sevgüsi
Işkdan haber eyitmesün kim dünyâ izzetin seve

Dünyâ vü izzet ışkıla bunlar sâz-kâr olmadı
Vallah nükte benüm degül ışk hâzırdur görmez revâ

Her kimde kim ışk varısa ayruk ne sıgar ol yire
Dost döşegine geçemez at u katır yâhûd deve

Bu cümle âşık olanlar ışkıla geldiler bile
Müşâhedeye gark olan düşmeyiserdür ol ava

Yûnusı âşık diyüben zinhâr özenüp gelmenüz
Çok bezirgân ziyân ider varıcagız ırak çava