Sarit Hadad "Holat Ahava | חולת אהבה" letra

Traducción al:en

Holat Ahava | חולת אהבה

מי יבוא מי יצלני כי חולת אהבה אנימי יבוא מי ירפאני מי יתן מזור למכאוביבשדות בלילות מהלכת יחפהנטרפה דעתי מעל חלפה התעופפה

אהבה מה עשית לי מה עשיתאהבה מי יקשיב לי מי יסכית אהבה

בגופי שלי פצעתי במיטתי בסתר תשוקתיבבשרי אז ידעתי כי חולת אהבה אניקול קורא אלי שמעתי מי זה עומד בפתח חלוניאהובי אותו בקשתי או היה זה רק בחלומי

קשה כשאול קנאה..

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Holat Ahava | חולת אהבה de Sarit Hadad. O la letra del poema Holat Ahava | חולת אהבה. Sarit Hadad Holat Ahava | חולת אהבה texto. También se puede conocer por título Holat Ahava חולת אהבה (Sarit Hadad) texto.