Hossam Habib "Shoft b3enayya (شفت بعنيا)" lyrics

Translation to:bgenfaiditplptru

شفت بعينيا حبيبى معاك الدنيا ديا وخدنى هواك
انت اللى كنت انا بتمناك

اتمنى قلبى يكون وياك ولقيت حبيبى حياتى معاك
واكتر من اللى انا بتمناه

عمرى اللى قبلك عدى وراح دلوقتى جمبك انا برتاح
حبك فى قلبى ومش هنساه

هنعيش يا حبيبى احلى سنين من الناس والدنيا مش خايفين
خليك معايا هنا

هنعيش يا حبيبى احلى سنين ومعاك اتمنى اعيش عمرين
يا حبيب حياتى انا

من غير ما توصف ليا هواك انا قلبى عارف ايه جواك
وبحس بيك حبيبى قوام

فى كلام حبيبى ولو قلناه هيضيع حبيبى الوقت معاه
ما تقولش حاجه كفايه كلام

هنعيش يا حبيبى احلى سنين من الناس والدنيا مش خايفين
خليك معايا هنا

هنعيش يا حبيبى احلى سنين ومعاك اتمنى اعيش عمرين
يا حبيب حياتى انا

С теб, любов моя, открих себе си.
Светът и любовта ти ме плениха.
Ти си моята мечта.

Сърцето ми желае да бъдем винаги заедно.
С теб открих живот,
повече от колкото някога съм мечтал.

Годините преди теб останаха в миналото.
Сега до теб открих покой.
Любовта ти е винаги в сърцето ми.

Ще изживеем заедно най-прекрасните години.
Де да бяха цели два живота с теб!
Любов на живота ми!

Не описвай любовта си,
знам какво си мислиш -
чувствам го, любов моя.

Думите, които изричаме,
са загуба на време.
Не казвай нищо! Стига толкова думи!

Ще изживеем заедно най-прекрасните години.
Не се страхувай от света и хората около нас.
Остани тук, с мен.

Ще изживеем заедно най-прекрасните години.
Де да бяха цели два живота с теб!
Любов на живота ми!

I saw with my own eyes my love is with you

This whole world, and your love has taken me

You are the one I had wished for

I wish that my heart is alongside yours

And I found, baby, my life is with you

And more than I could have ever wished for

My life before you came and went

Now, beside you I am comfortable

Your love is in my heart and I don't forget it

We will live the most beautiful years

We're not afraid of the people or the world

Stay here with me

We will live the most beautiful years

With you I hope to live two lives/ live twice

Oh love of my life

Without describing your love to me

My heart knows what's inside of you

And I feel it, my darling

There are words, baby, that is we said them

Time will be lost with them

Don't say anything, enough talk

We will live the most beautiful years

We're not afraid of the people or the world

Stay here with me

We will live the most beautiful years

With you I hope to live twice

Oh, love of my life

با چشمان خودم دیدم که عشق من برای توست

در تمام دنیا،و عشق تو مرا فرا گرفته

تو کسی هستی که آرزویش را داشتم

آرزو می کم که قلبم در کنارت بماند

من زندگیم را با تو پیدا کردم عزیزم

وبیش از انچه می توانستم آرزو داشته باشم

زندگی من قبل از تو امد و رفت

اکنون،کنار تو آسوده ام

عشق تو در قلبم است و آن را فراموش نمی کنم

بهترین سالها را زندگی خواهیم کرد

و از مردم دنیا نمی ترسیم

اینجا بمان با من

بهترین سالها را زندگی خواهیم کرد

با تو امیدوارم که دو بار زندگی کنم

آه،عشق زندگی من

بی آنکه عشقت را برایم توصیف کنی

قلبم می داند که چه چیزی درونت است

و آن را احساس می کنم عزیزم

کلمات هستند،عزیزم،که آنها را می گوییم

زمان با آنها گم(تلف) می شود

چیزی نگو،حرف کافیست

بهترین سالها را زندگی خواهیم کرد

و از مردم دنیا نمی ترسیم

اینجا بمان با من

بهترین سالها را زندگی خواهیم کرد

با تو امیدوارم که دو بار زندگی کنم

آه،عشق زندگی من

Ku lihat dengan mata kepalaku bahwa cintaku hanya denganmu
Seluruh kata itu, cintamu telah memilihku
Kaulah satu harapan ku
Ku berharap hatiku di seluruh sisimu
Dan ku temukan, sayang, hidupku adalah dengan mu

Ti ho visto con i miei occhi e il mio amore è con te,

tutto il mondo, e il tuo amore mi ha preso,

Tu sei la sola che ho sempre desiderato,

Vorrei che il mio cuore fosse vicino al tuo,

E ho capito, amore, che la mia vita è con te.

E' più di quanto avrei mai potuto desiderare,

La mia vita prima di te andava e veniva,

Ora vicino a te mi sento a mio agio.

Il tuo amore è nel mio cuore e non lo dimentichero',

Vivremo gli anni più belli,

Senza temere nessuno,

Resta qui con me,

Vivremo gli anni più belli,

Spero di vivere due volte con te.

Oh Amore della mia vita,

Senza descrivere il tuo amore per me,

Il mio cuore lo sa cosa senti,

E io posso sentirlo, amore.

Ci sono parole, amore, che abbiamo detto,

Ma perderemmo solo tempo a ripeterle,

Non dire più nulla, basta parlare.

Noi vivremo gli anni più belli

Non abbiamo paura di nessuno

Resta qui con me

Noi vivremo gli anni più belli

Con te spero di vivere due volte

Oh,amore della mia vita...

Widziałem na własne oczy, że moja miłość jest z Tobą
Ten cały świat, i Twoja miłość mną zawładnęła
Jesteś jedyną, której pragnąłem
Chcę żeby moje serce było przy Twoim
I zakładam, Kochanie, że spędzę życie z Tobą
I bardziej niż kiedykolwiek mogłem pragnąć
Dla mojego życia przed Twoim przyjściem i odejściem
Teraz, obok Ciebie jestem spokojny
Twoja miłość jest w moim sercu i o tym nie zapominam
Przeżyjemy najpiękniejsze lata
Nie lękamy się ludzi albo świata
Zostań tutaj ze mną
Przeżyjemy najpiękniejsze lata
Będąc z Tobą mam nadzieję żyć dwa razy
Oh miłości mojego życia
Bez opisywania Twojej miłości jaką czujesz do mnie
Moje serce wie co jest w Tobie
I czuję to, moje kochanie
To są słowa, Kochanie, wypowiedzieliśmy je
Czas z nimi będzie utracony
Nie mów już nic więcej, wystarczy mówienia
Przeżyjemy najpiękniejsze lata
Nie lękamy się ludzi i świata
Zostań tutaj ze mną
Przeżyjemy najpiękniejsze lata
Będąc z Tobą mam nadzieję żyć dwa razy

Eu vi com meus próprios olhos

Eu vi com meus próprios olhos o meu amor é com você

Este mundo todo, e seu amor me levou

Você é o que eu tinha desejado

Eu desejo que meu coração está ao lado de seu

E eu encontrei, baby, minha vida é com você

E mais do que eu jamais poderia ter desejado

Minha vida antes que você veio e foi

Agora, ao seu lado eu me sinto confortável

Seu amor está em meu coração e eu não esquecer

Vamos viver os anos mais bonitos

Nós não temos medo das pessoas ou do mundo

Fique aqui comigo

Vamos viver os anos mais bonitos

Espero que com você para viver duas vidas / vive duas vezes

Oh amor de minha vida

Sem descrever o seu amor para mim

Meu coração sabe o que está dentro de você

E eu sinto isso, minha querida

Há palavras, baby, isto é, dissemos-lhes

O tempo será perdido com eles

Não diga nada, conversar bastante

Vamos viver os anos mais bonitos

Nós não temos medo das pessoas ou do mundo

Fique aqui comigo

Vamos viver os anos mais bonitos

Espero que com você para viver duas vezes

Ah, o amor da minha vida

С тобой, любовь моя, своими глазами я видел
Этот мир, и твоя любовя завладела мной.
Ты моя мечта.

Мое сокровенное желание - быть с тобою вместе.
С тобой я обрел жизнь.
О большем я не мог и мечтать.

Годы до тебя остались в прошлом.
Сейчас рядом с тобой я обрел покой .
Твоя любовь всегда остается в моем сердце.

Мы проживем вместе лучшие годы.
Если бы только было дано прожить с тобою две жизни!
Любовь моей жизни!

Без описаний твоей любви,
Я знаю обо всем,что у тебя на душе.
Я чувствую это, любовь моя.

Есть слова, которые, если произнесем,
То лишь потеряем время.
Не говори ничего.Хватит слов.

Мы проживем вместе лучшие годы.
Не боясь окружающего нас мира и людей.
Останься здесь со мной.

Мы проживем вместе лучшие годы.
Если бы только было дано прожить с тобою две жизни!
Любовь моей жизни!