Sarit Hadad "Shev | שב" lyrics

Translation to:tr

Shev | שב

שב רוצה לשפוך מה שכבד לי על הלבאני יודעת שבפנים אתה אוהבאין בליבי עליך כעס זה נכוןאבל מכאן זה לא הולך לשום מקום

שב ישנם דברים שצריכים להאמראנ'לא חשבתי שזה ככה יגמראתה שותק לובש מבט כה רציניתבין זה לא אתה נשבעת זאת אני

לילה לא נשברעיניים מבריקות אומר לי די נגמרעכשיו אני לבדלא ילדה תמימהאיך הוא ויתר עליי מהר בלי מלחמהאנ'לא מאמינהיש מצב אולי שגם טעיתיובכלל זה לא כדאישאתה שם בלעדיי אתה שם בלעדיי

שב רוצה אותך בחזרה אהוב יקרכי בלעדיך גם בקיץ לילה קראני יודעת שעשיתי גם טעותאתה לא חושב שמגיעה לי הזדמנות

לילה לא נשברעיניים מבריקות אומר לי די נגמרעכשיו אני לבדלא ילדה תמימהאיך הוא ויתר עליי מהר בלי מלחמהאנ'לא מאמינהיש מצב אולי שגם טעיתיובכלל זה לא כדאישאתה שם בלעדיי אתה שם בלעדיי

לא רוצה יותר להשתתף שוב במשחקשלך הוא אומר במצח נחושהעצב מתגבר לעצמות לאט לאט הוא שוב חודראלוקים איזו תחושהלילה לא נשבר...

Here one can find the lyrics of the song Shev | שב by Sarit Hadad. Or Shev | שב poem lyrics. Sarit Hadad Shev | שב text. Also can be known by title Shev שב (Sarit Hadad) text.