25Band "خاطره ها" Songtext

خاطره ها

تو هستی تو رویامتو هستی تو قلبمولی رفتی و ندیدی حال خرابمتوی این دنیا ،توی این عالمزندگی بی تو برام معنا نداره

همه ی اون عشق و محبتحس این دل پاک منچرا زیر سایه ی یک شبعشقمون از یادت رفت؟گله دارم از تو خدایاچرا شد عشق از ما جداشب و روز از دوریش بسوزم

همه ی اون عشق و محبتحس این دل پاک منچرا زیر سایه ی یک شبعشقمون از یادت رفت؟گله دارم از تو خدایاچرا شد عشق از ما جداشب و روز از دوریش بسوزم

تن من دیگه نایی ندارهبا زندگی کاری ندارهمن با اشک شب و روزواسه برگشتنت دست به دامن خدام

میبینم من که انگارتوی قلبت نیست احساسنمیخوای که برگردی پیشم

همه ی اون عشق و محبتحس این دل پاک منچرا زیر سایه ی یک شبعشقمون از یادت رفت؟گله دارم از تو خدایاچرا شد عشق از ما جداشب و روز از دوریش بسوزم

همه ی اون عشق و محبتحس این دل پاک منچرا زیر سایه ی یک شبعشقمون از یادت رفت؟گله دارم از تو خدایاچرا شد عشق از ما جداشب و روز از دوریش بسوزم

Hier finden Sie den Text des Liedes خاطره ها Song von 25Band. Oder der Gedichttext خاطره ها. 25Band خاطره ها Text.