Basshunter "Russia privyet" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Bass
Давай давай!
Я люблю русских девушек
Привет, Russia
Давай давай!
Russia, put your hands up in the air
Давай давай
Bass
Давай давай
Привет, Russia

Bass
Come on!
I love Russian girls
Hello, Russia
Come on!
Russia, put your hands up in the air
Come on!
Bass
Come on!
Hello, Russia!