"Of Words And Rain" Слова песни

Перевод на:to

Barely you can walk
With your blood-shot eyes
Wailing through the night
Self abused by hate
Losing sight of life
Living in your lies

Rain, give me the rain
Give me your filthy rain
Pain, give me some pain
Give me some cold hard pain
You´re the answer to my question
Can you feel my dark intention
Down in hell
Down in hell

Sinful seems my day
Set your heart on fire
I did it like a liar
Betrayed all the trust
Don´t know who I am
Living in your lies

'Ikai meimei lava koe ke lue
Mo ho'o mata helaa
Tangilaulau 'i he po
Tauhi kovi kita
Mole 'a e 'ilo 'o e mo'ui
Kuo ke nofo 'i ho'o ngaahi loi.

'Uha, foaki mai 'a e 'uha
Foaki mai ho'o 'uha 'uli
Mamahi, foaki mai ha ki'i mamahi
Foaki mai ha ki'i mamahi fefeka 'aupito
Ko koe ko e tali ki hoku anga popou'uli
'I lalo 'i heli
'I lalo 'i heli.

Matamata angahala e hoku 'aho
Ke tutu ho'o loto
Neu 'ai ia 'o hange ha tama loi
Lavaki'i 'a e falala katoa
'Ikai au ka ko hai 'e au
Kuou nofo 'i ho'o ngaahi loi.