Слова песни "Tamam Ashkhar (Թամամ Աշխար)" Sayat Nova

Перевод на: EN

Թամամ աշխարհ պտուտ էկա՝ չը թողի Հաբաշ, նազանի,
Չը տեսայ քու դիդարի պէս՝ դուն դիփունէն բաշ, նազանի.
Թէ խամ հագնիս, թէ զար հագնիս, կու շինիս ղումաշ, նազանի.
Էնդու համա քու տեսնողը, ասում է՝ վա՜շ վա՜շ նազանի։

Դուն պատուական ջաուահիր իս, է՛րնէկ քու առնողին ըլի.
Ով կու գըտնէ՝ ա՛խ չԻ քաշի, վա՛յ քու կորցընողին ըլի.
Ափսո՛ւս վուր շուտով միռիլ է, լուսըն քու ծնողին ըլի.
Ապրիլ էր, մէկ էլ էր բերի քիզի պէս նաղաշ, նազանի։

Դուն է՛ն գլխէն ջուհարդար իս, վըրէդ զարնըշան է քաշած.
Դաստամազիդ թիլի մէջըն մէ շադա մարջան է քաշած.
Աչքիրըդ օսկէ փիալա՝ չարխեմէն փընջան է քաշած.
Թերթերուքդ՝ նիտ ու նաշտար, սուր դալամթըրաշ, նազանի։

Էրեսըդ՝ ‘արսեվար ասիմ, նըման է շամս ու ղամարին.
Բարակ միջքիդ թիրման շալըն նըման է օսկէ քամարին.
Ղալամըն ձիռին չէ կանգնում, մաթ շինեցիր նաղըշքարին.
Եփ նըստում իս՝ թութի ղուշ իս, եփ կանգնում իս՝ ռաշ, նազանի։

Ես է՛ն Սայաթ—Նովասին չիմ վուր աւզի վրայ հիմնանամ.
Աջաբ միզիդ ի՞նչ իս կամում՝ սըրտէդ մէ խաբար իմանամ.
Դուն կըրակ, հագածըդ կըրակ, վո՞ւր մէ կըրակին դիմանամ.
Հնդու ղալամքարու վըրէն ծածկիլ իս մարմաշ, նազանի։

I traveled all over the world and even visiting Africa*, my darling,
But I didn't find anybody like you, you are greater than anyone else, my darling,
No metter you wear simple or muslin you look like a princess, my darling,
That's why everybody who looks at you says vash-vash, my darling.

You are an honourable diamond, your lover is blessed,
Who finds you will never see a pain, dolor the ones who lose you,
Alas your parent is dead, RIP,
If she were alive, she would bear one more retty girl like you, my draling.

You are pleasing from your birth, and you have golden traits,
And there is a range of corals in your plait,
Your eyes are like........
Your eyelashes are like arrow and lance, sharp dagger, my darling.

Your face, i will describe in Persian, is like "shams and ghamar"(Sun and Moon)
The scarf on your tight back is like a golden girdle,
You made the painter shocked, he can't hold even the brush,
When you sit down, you are like a beautiful bird and when you stand up you are like a fiery horse.

I'm Saiat-Nova, I don't rely on send,
What I want is to have a rumour from your heart,
You are a fire, you wear fire, how can I persist...
You have covered the Indian fabric, my darling...

Исполнитель: Sayat Nova
Альбом: CD Single
Language: Armenian
Другие песни Sayat Nova

Աշխարըս մե փանջարա է (Ashkharhys me p’anjara e)
Աշխարհումս իմն դուն իսДругие песни

v Ya Omry Ana
v The Howling
v The Ultimate Fling
v Dentro
v Canzone giusta
v Easily
v Bad Girl
v Already kissing you (입술을 주고)
v L'alchimiste
v Anani (أنانى)
v Better Than Revenge
v Håll Er Vakna (Stay Awake)
v BeFoUr
v NO WAY
v Warriors of the World