Idan Haviv "פגזים" Слова песни

Перевод на:en

פגזים

כמעט חופשי לעשות הכלפגזים כבדיםנופלים עלייבאמצע שום מקום

רוח בואילא אל תסתכלי עלייציפורים עפות אחת אחתעוזבות את כלוב חיי

בקרוב הכל יקרהתפקידים מתחלפיםהמתים מתעורריםואם אין כאן אלוהים באמתבואו נקום נברח או נלחםשהאדמה תחכהאם אני עוד עומד

בוקר טוב אדוןרוצה למותלילה טוב נרדם אותה כמותאבא בוא דבר אלייציפורים עפות אחת אחתעוזבות את כלוב חיי

Здесь можно найти слова песни פגזים Idan Haviv. Или текст стиха פגזים. Idan Haviv פגזים текст.