Слова песни "Ma tá-agé" The Lord's Prayer

Ma tá-agé, gue gui bbui ya magètzì,
da nhenmansù ri tjùùjù.
Dba ègè-ga-gé, rin bbyí.
Dra kja rin he,
xindangùgua ma´jài teòngù magètzì.
Ma mhè-ga-gè,
tàttan-apa raq-gé rá paya.
Já pún-ga-ge man dùpate-ge,
Teòngù-ga-gé dri pun-ba-gé man dùpaté-ge.
Ja yhò gui gé-gaga-gé ga tzo-gé.
Kjá ra tzo-cudi, man-á pege-ga-gé.
Ò gìn guijo.

Dra kja Jesús.