Idan Haviv "אין פה מקום" paroles

Traduction vers:en

אין פה מקום

נשבע שאלחם בכם כמו משוגע קשהבכל כוחי ארוץ עליכםואין בי רחמים

כי אין פה מקוםבאמת לשיר באמת לחלוםברחובות הצרים חי קבצן עם נסיכהחלומות גדולים עולמות שוניםורק משתי מילים אני הכי פוחדהראשונה היא שם השנייה נהרגכמו כוכב שמתאבד ביוםלא תראו אותי נופל פתאום

נשבע שאלחם בכם כמו משוגע קשהכל אדם זה עולם שלםולי כבר אין מה להפסיד

אל תשכח את הכלאל תיתן לה ליפול מידךתחפש הפוגההתנועה פה כבדה בשבילך

Ici on peut trouver les paroles de la chanson אין פה מקום de Idan Haviv. Ou les paroles du poème אין פה מקום. Idan Haviv אין פה מקום texte.