The Lord's Prayer "Pader Nòst (in Bergamasch Eastern Lombard)" paroles

Traduction vers: EN

Pader nòst che te sé in cél
a'l sìes santificàt ol tò nòm,
a'l végne 'l tò régn,
la sìes facia la tò olontà
cóme in cél, isé 'n tèra.
Daga 'ncö ol nòst pà de töcc i dé
e pàghega i nòscc débecc
cóme nóter m' ghi paga ai nòscc debitùr
faga mìa börlà in tentassiù,
ma sàlvega del mal.
Amen.

Our Father who art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
And forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us,
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
Amen.